Algemene voorwaarden Notariskantoor Kooi

Artikel 1: Definities

Notaris: onder notaris wordt verstaan: de notaris dan wel zijn waarnemer.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Opdrachtnemer: de notaris is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2: Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens de notaris, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van notaris, kandidaat-notaris, juridisch en niet-juridisch medewerker, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Werkzaamheden notaris

1. De uitvoering van een aan de notaris verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 4: Inschakeling derden

Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De notaris is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De beroepsaansprakelijkheid is overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd.

2. Wanneer in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

3. De in lid 2 beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4. De hiervoor beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

5. Desgevraagd worden door de notaris inlichtingen verschaft over de dekking van de door de notaris gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6: Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.

2. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7: Tarieven en meerwerk

1. Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door de notaris, periodiek, vast te stellen, uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen en tenzij er door het kantoor voor een bepaalde verrichting een vast kantoortarief wordt gehanteerd.

2. Worden er ten behoeve van een dossier meer werkzaamheden dan gebruikelijk verricht, dan is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden ten bedrage van de meer dan gebruikelijk bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.

Artikel 8: Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.

De notaris is bevoegd tussentijds te declareren.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente over de vordering verschuldigd.

Artikel 9: Bedingen algemene voorwaarden

Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen, die voor of namens de notaris werkzaam zijn, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 10: Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11: Aanvaarding

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 12: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrosrisme (Wwft)

Het merendeel van de notariële dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit-Nederland). Volgens de wet mag de notaris de opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

De Wwft is de implementatie van de Derde Antiwitwasrichtlijn en de Richtlijn voor Politiek Prominente Personen. (Kandidaat) notarissen zijn, naast de Wwft, op grond van de Wet op het Notarisambt, verplicht de cliënt (in persoon) te identificeren.

In verband met Wwft-wetgeving kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland). Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt vastgesteld aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. Volgens deze wetgeving mag de notaris zijn cliënt niet over een gedane melding informeren.

De meldingsplicht is alleen van toepassing indien de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke meldingsplicht valt.

Voor alle diensten die onder de meldingsplicht vallen geldt een identificatieplicht. Als gevolg hiervan moeten alle cliënten die een dienst door de notaris willen laten verrichten zich persoonlijk identificeren. Voordat deze identificatie heeft plaatsgevonden, mag de notaris geen werkzaamheden voor de cliënt verrichten.

Identificatie kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden:

- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;

- een geldig rijbewijs;

- een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsstatus kan aantonen.

Ingeval van een rechtspersoon, is het niet voldoende om de rechtspersoon aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister te identificeren. Ook de cliënt/opdrachtgever moet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Wanneer u een afspraak hebt bij de notaris dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.